جستجوی تخفیف

به افراد مختلف در شهرهای مختلف نمایندگی داده می شود و حق نمایندگی بر اساس جمعیت شهرها تعیین می گردد.(نمایندگی برای دو سال منعقد می گردد.)

شرایط اولیه احراز نمایندگی

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  • حسن شهرت در شهر یا استان مربوطه
  • برخورداری از توان مالی لازم
  • ضمانتنامه بانکی
  • برخورداری از دفتر کار مناسب برای شروع همکاری
  • عدم فعالیت با کسب و کارهای مشابه

فرم نمایندگی


 

""